Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Prace serwisowe 2020-09-03
W związku z pracami serwisowymi sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od czwartku 3 września 2020 r. od godz. 16.00 do poniedziałku 7 września 2020 r. do godz. 9.00 przetwarzanie prac geodezyjnych i udostępnianych danych przez internet będzie wstrzymane. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych 2020-07-23
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne informujemy, że od dnia 31.07.2020 r. wyniki prac geodezyjnych przekazane do weryfikacji do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oprócz dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11, muszą zawierać zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu baz danych prowadzonych przez Starostę w obowiązującym standardzie. Zgodnie z par. 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, powinny być zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK. Informujemy, że formatem umożliwiającym aktualizację roboczej bazy danych obsługiwanym przez system do prowadzenia bazy danych w PODGIK w Pruszkowie jest format GEOMAP (rozszerzenie .MAP), stąd wyniki prac geodezyjnych przekazane do weryfikacji zawierające zbiory nowych lub zmodyfikowanych danych należy przekazywać w formacie GEOMAP (w postaci zaktualizowanego pliku wsadowego otrzymanego do pracy geodezyjnej lub pliku zawierającego tylko dane nowe lub zmodyfikowane). Jednocześnie informujemy, że w okresie pandemii COVID-19 na stronie twórcy oprogramowania udostępniono bezpłatną licencję na pełną wersję programu GEO-MAP dla Wykonawców posiadających konto w systemie ePODGIK.

Użytki na mapie do celów projektowych. 2020-05-30
Dzień dobry, przypominamy, że treść mapy do celów projektowych w zakresie użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej - par. 79 ust. 1 Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadkach gdy zajdzie konieczność wykazania na na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych EGiB, zgodnie z par. 79 ust. 4 wyżej przytoczonego rozporządzenia, na mapie należy zamieścić informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków".

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020